RPMA.01.02.00-14-a886/18 – Stworzenie algorytmów i metodologii ustalania kredytu kupieckiego

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-a886/18

Tytuł projektu: Stworzenie algorytmów i metodologii ustalania kredytu kupieckiego

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest wyposażenie systemu ERP w mechanizmy automatycznego badania bezpiecznego poziomu kredytu kupieckiego. Uzyskana dzięki temu przewaga konkurencyjna pozwoli na wzrost przychodów ze sprzedaży. Wnioskodawca planuje wyposażenie wdrażanego przez siebie systemu ERP w mechanizmy pozwalające na wyliczanie indywidualnej zdolności kredytowej dla każdego z klientów. Opracowywany system przyniesie pozytywny wpływ na procesy biznesowe oraz rozwój firmy:

– wspomaganie decyzji (inteligentne sieci); system analiz będzie wspomagał dokonywanie decyzji handlowych,

– zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach i systemach; przetwarzania złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych,

– zarządzanie wiedzą w organizacjach; ulepszony system będzie wspierał zarządzanie wiedzą o stanie finansowym spółki oraz prognozowaniem jej rozwoju.

Do tego celu niezbędne będzie przeprowadzenie badania zależności różnych parametrów i danych dostępnych w systemach ERP odnoszących się do partnerów handlowych z terminowością regulowania zobowiązań oraz odpisywanymi należnościami nieściągalnymi. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe wykonane przez jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B. Wdrożenie wyników prac rozwojowych nastąpi u Wnioskodawcy. Zakres projektu obejmuje opracowanie przez jednostkę naukową następujących zagadnień:

– przeprowadzenie wywiadu z użytkownikami systemu ERP, w celu ustalenia minimalnych, ale satysfakcjonujących cech systemu

– analiza alternatywnych rozwiązań problemu,

– określenie alternatywnych rozwiązań technologicznych,

– wybór optymalnego rozwiązania (razem z Wnioskodawcą) oraz weryfikacja wykonalności wybranego rozwiązania poprzez stworzenie prototyp implementującego wybrane rozwiązanie.

W wyniku współpracy z jednostką naukową zostanie osiągnięty cel jakim jest zwiększ zwiększona aktywność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.

Wartość całkowita projektu: 307 502,95 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 200 000,00 zł