RPMA.01.02.00-14-7182/16 – Opracowanie systemu do wprowadzenia dokumentów wygenerowanych w innych systemach do zarządzania przedsiębiorstwami

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-7182/16

Tytuł projektu: Opracowanie systemu do wprowadzenia dokumentów wygenerowanych w innych systemach do zarządzania przedsiębiorstwami

Krótki opis projektu: Głównym założeniem i celem projektu jest opracowanie prototypu systemu rozdzielenia danych, dzięki któremu: – wprowadzenie dokumentów wytworzonych w innych systemach nie zakłóci eksploatacji systemu, – umożliwi poprawne generowanie do nich dokumentów powiązanych (faktur do zamówień, fakturowanie dokumentów magazynowych, korygowanie faktur, etc.), – uzyskiwanie wiarygodnych wyników w zestawieniach tworzonych w systemie , – dokonywanie analiz za okresy eksploatacji różnych systemów, przez połączenie danych z zestawień z poprzedniego i obecnego systemu, bez ryzyka zduplikowania części wartości. Projekt obejmował będzie zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu rozwiązania spełniającego powyższe warunki. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe wykonane przez jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B. Wdrożenie wyników prac rozwojowych nastąpi u Wnioskodawcy. Zakres projektu obejmuje opracowanie przez jednostkę naukową następujących zagadnień: – wywiad z użytkownikami aktualnie dostępnych produktów na rynku, – analiza alternatywnych rozwiązań problemu, – określenie alternatywnych rozwiązań technologicznych, – wybór optymalnego rozwiązania (razem z Wnioskodawcą) oraz weryfikacja wykonalności wybranego rozwiązania poprzez stworzenie prototypu implementującego wybrane rozwiązanie. Projekt jest zgodny z celami Działania, gdyż w wyniku realizacji projektu możliwy będzie rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości. Ponadto w wyniku współpracy z jednostką naukową, od której zostanie dokonany zakup przedmiotu projektu zostanie osiągnięty cel jakim jest zwiększona aktywność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw. Grupą docelową niniejszego projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. System będzie projektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego planowania.

Wartość całkowita projektu: 307 500,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 200 000,00 zł